do-zobaczenia-w-2022_b
AoP_Debiuty_logo
AoP_Professional_logo

ART OF PACKAGING TV

KALENDARIUM

15.06.2022 – Termin nadsyłania zgłoszeń Professional

15.06.2022 – Termin nadsyłania zgłoszeń Debiuty

15.09.2022 – Gala Finałowa ART OF PACKAGING 2022